بونوس انباشته

"بونوس انباشته"

پیشبینی بدون در نظر گرفتن پیروزی یا باخت شرط با شما همراه است. اگر شرط میکس با حداقل ۷ رویداد برنده شوید ، شانس بیشتری خواهید داشت و اگر شرط شما باخت شود ، فرصت دریافت بازپرداخت با٪ ۱۵ را .خواهید داشت

شرایط گرفتن بونوس انباشته
حداقل مبلغ شرط بندی: ۱۰۰ هزار تومان
حداقل ضریب رویداد: ۱.۵

حداقل تعداد رویدادها در شرط: ۷عدد