بونوس کش بک چند گانه

 " بونوس کش بک چند گانه "

.از حالا شما میتوانید بیش از ۱۰ درصد بونوس کش بک چندگانه برای شرطهای میکس خود دریافت کنید 
حداقل مبلغ شرط: ۲۵۰هزار تومان 
حداقل ضریب شرط :۱.۵

درصدهای بونوس کش بک چندگانه 
پیش بینی ۳رویداد: بونوس ۵ درصدی 
پیش بینی ۳تا ۵ رویداد : بونوس ۷ درصدی 
پیش بینی ۵تا ۱۰ رویداد : بونوس ۱۰درصدی